- Firmanızın bilgilerini; ilgili yazma alanının sağında açılan bilgi kutusundaki AÇIKLAMALAR doğrultusunda yazın.

Tüm açıklamalar ve kurallar; kayıt işlemini kolaylaştırmak, aynı zamanda firmanızın tanıtım sayfasının daha iyi olması içindir.
Fazla, doğru ve kurallara uygun bilgiler vermeniz; firmanızı, arama sonuçlarında üst sıralara taşıyan önemli kriterlerdendir.
SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşme "Çorum Ticaret Rehberi" tarafından geliştirilen ve yönetilen  Programı'nın çerçevesinin belirlenmesi ve  Program kapsamında Reklam Veren"in karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkindir.

 REKLAMVEREN’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
"Reklam Veren", yayına sokulacak reklam malzemelerinin çorum ticaret rehberi'nin belirlediği kurallara uygun olması gerektiğini, a."Çorum Ticaret rehberinde  yayınlanmak üzere yollanan reklam malzemelerini kontrol edip onay verme ya da vermeme hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder.
Yollanan reklam malzemeleri aşağıda sıralanmış olan kriterlerden herhangi birine dahil ise, kampanya yayına alınmayacaktır.

- Yetişkin içerik - Reçeteyle satılan ilaçlar – Silahlar - Terör, kumar, bahis - Tütün mamulleri ve sigara - Alkol ürünleri

- Bağımlılık yaratan her türlü madde - Uygun olmayan dil (küfür, aşağılama) - Rakipleri ya da başka firmaları kötüleyen, haksız rekabete sebebiyet verebilecek içerik - Yasalarca suç sayılmış her türlü fiil / ürün / bilgi / belge..vb.

 b."ReklamVeren" kampanya yayına alınmadan önce ödemeyi peşin olarak yapacağını  kabul ve beyan eder,

c. "ReklamVeren"  Programını sekteye uğratacak hiçbir fiil içerisinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder,

d. "ReklamVeren",   Çorum Ticaret rehberinde  Üyelik bilgilerinde yer alan kendisine ait bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgiler değiştiği zaman değişen bilgilerde gerekli güncellemeleri ivedilikle yapacağını,  kendisine ait herhangi bir bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder,

 Çorum Ticaret rehberi’ nin  Yükümlülükleri

Program çerçevesinde, sistem sürekliliğini sağlayarak "ReklamVeren"in uygun fiyat ile reklam yayınını sağlamaktır.

  KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ
"Reklam veren ‘in sitede reklamının sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl boyunca yayınlamak zorundadır.Kesintiye ugraması ve sorun olması halinde engeç 1 hafta içinde proplemi cözmek zorundadır.sözleşme 1 yıllıktır.Reklam veren isterse bu süreyi uzatabilir.
 UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek ihtilafların çözümünde Çorum Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir